Hop til undermenu
Jura & rådgivning

Modelkontrakt for tv-produktioner

Mellem X
(herefter kaldet Producenten)
og X
(herefter kaldet Instruktøren)
er d.d. indgået følgende:

I N S T R U K T Ø R A F T A L E

(Konceptuerende Instruktør)

1. Tv-produktionen
Producenten engagerer Instruktøren til at konceptuere og instruere en Tv-produktion med følgende arbejdstitel:

(herefter kaldet Tv-produktionen)
med manuskript af: X

Tv-produktionen er bestilt af Tv-stationen X
og skal bestå af X afsnit
hver af ca. X minutters varighed.

Tv-produktionens samlede varighed er estimeret til i alt X minutter.
Tv-produktionen består af (foreløbig) X sæsoner á X afsnit hver af ca. X minutters varighed.
Tv-produktionen produceres af Producenten i entreprise for Tv-stationen.
Tv-produktionens format:

2. Periode
Instruktørens arbejde, der omfatter forproduktion, optagelse, efterarbejde og lancering af de første X afsnit at Tv-produktionen, som konceptuerende Instruktør, de
er aftalt til i alt X uger i perioden.

Arbejdet er tilrettelagt således:
Research  fra den X til den X i alt  uger.
Forarbejde fra den X til den X i alt  uger.
Optagelse fra den X til den X i alt uger.
Efterarbejde fra den X til den X i alt uger.
Slutdato: X

Instruktøren arbejder på Tv-produktionen - indenfor den aftalte tids- og gageramme. Prolongering kan finde sted på de i denne aftale nævnte vilkår og efter den aftalte ugesats i indtil X uger efter den aftalte slutdato.

Instruktøren må ikke indenfor den aftalte tidsramme påtage sig andet arbejde, der ikke respekterer denne Tv-produktions arbejdsforpligtelse som første prioritet, uden Producentens godkendelse.

3. Gage
For instruktørarbejdets udførelse udbetales

Ugegage
Kr. X (min. 20.000) for konceptuering
KrX (min. 16.000) for forberedelse
Kr. X (min. 21.500) for optagelse
Kr. X (min. 16.000) for efterarbejde
pr. 37 timers arbejdsuge.

Eller
Dagsgage
Kr. X (min. 4.000) for konceptuering
Kr. X (min. 3.300) for forberedelse
Kr. X (min. 4.300) for optagelse
Kr. X (min 3.300) for efterarbejde
pr. 8 timers arbejdsdag.

En vurdering af den samlede mængde presales indgår i fastsættelsen af Instruktørens gage.
Samlet gage: X kr.

Der ydes feriegodtgørelse af den udbetalte gage efter den til enhver tid gældende lov om ferie.

Der ydes endvidere pensionsbidrag på minimum 7,6 % af den udbetalte gage. Aftalt pensionsbidrag X %.

Gagen udbetales således:
Månedsvist bagud [forslag]

4. Særlige bestemmelser:

5. Stillingsbeskrivelse
Instruktøren frembringer, som Konceptuerende Instruktør, de første X afsnit af Tv-produktionen, hvilket inkluderer følgende funktioner i relation til disse afsnit:
1. Research.
2. Konceptuering.
3. Frembringelse af dummy og drejebog/storyboard.
4. Valg af medvirkende samt læse- og arrangementsprøver.
5. Planlægning og godkendelse af billede- og lydkoncept samt produktions- og lanceringsplan i samarbejde med Producenten.
6. Planlægning og godkendelse af klipning og lydside, udvælgelse og godkendelse af musik, færdigmix samt laboratoriekontakt i samarbejde med Producenten.
7. Instruktion.
Derudover skal Instruktøren stå til rådighed i forbindelse med presseforevisninger, interviews m.v., medmindre andre engagementer, planlagt ferie og lignende forhindrer dette. Instruktørens indsats aflønnes med et rimeligt vederlag.

6. Ansvar og forpligtelser
Instruktøren har, indenfor de konceptuelle, økonomiske og tekniske rammer, det overordnede kunstneriske ansvar for Tv-produktionens afsnit X.
Instruktøren er bekendt og indforstået med, at programindholdet skal godkendes af Tv-stationen. Tv-stationen kan ikke undlade at godkende en Tv-produktion, der i rimeligt omfang opfylder forudsætningerne i den for Tv-stationen forelagte programbeskrivelse.
Producenten har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for Tv-produktionen.
Manuskriptet skal være Instruktøren i hænde senest 5 arbejdsdage før optagestart, ellers kan Instruktøren kræve kontrakten genforhandlet.
Producenten og Tv-stationen fastsætter Tv-produktionens endelige titel. Instruktøren inddrages dog i videst muligt omfang i valget af titel.
Producent og Instruktør skal løbende rådføre sig med hinanden om alle væsentlige forhold vedrørende Tv-produktionen.
Instruktøren skal efter bedste evne, og i overensstemmelse med Producentens anvisninger, gennemføre sine arbejdsopgaver på en sådan måde, at der opnås den mest hensigtsmæssige udnyttelse af produktionstid, personale og materiel.
I tilfælde af tids- eller økonomiske overskridelser skal Instruktør og Producent i samarbejde foretage de nødvendige ændringer og indskrænkninger og sammen beslutte, hvor besparelser evt. kan placeres.
Producenten er forpligtet til at kreditere Instruktøren i overensstemmelse med god skik. Den konceptuerende Instruktør skal tydeligt krediteres som sådan i Tv-produktionens for- og eftertekster samt i reklame- og andet materiale, der udgives i forbindelse med Tv-produktionen, herunder men ikke begrænset til plakater, hjemmesider, billboards, trailer og DVD-covers. Tillige skal den Konceptuerende Instruktør krediteres i eftertekster i alle afsnit, som han/hun ikke selv har instrueret. Krediteringsteksten skal se ud som følger: ”Konceptuerende Instruktør X”.

7. Genudsendelsesrettigheder
Honorarbetalingen, jf. punkt 3, inkluderer betaling for udsendelsesret på Tv-stationen i 4 uger fra førsteudsendelsen (Bølgemodellen), alternativt 4 visninger indenfor 4 år regnet fra den første udsendelse. Aftalt genudsendelsesmodel (sæt kryds):
Bølgemodellen        4 + 4 visninger       

Honoraret inkluderer endvidere betaling for at udsende produktionen online, uanset udsendelsen sker på Tv-stationens foranledning eller modtagerens begæring (on-demand) i en periode på 14 dage efter hver ”hovedudsendelse”, jf. dog § 12

Såfremt Tv-stationen ønsker at stille Tv-produktionen til rådighed online og on demand før Tv-stationens planlagte hovedudsendelse på flow tv, såkaldt preview, betaler Tv-stationen til Instruktøren et vederlag herfor efter nærmere aftale. For produktioner, der er produceret til TV2, henvises til vilkårene i Sputnikaftalen, som er indgået mellem Danske Filminstruktører, TV2 og Producentforeningen, om vilkår og betaling herfor.

For hver genudsendelse af serien derudover betales 25% af honoraret. Denne betaling dækker 2 genudsendelser på Tv-stationen (hovedkanalen) eller 4 genudsendelser på søsterkanaler med tilhørende snapreprise inden for 14 dage i en periode på 2 år (regnet fra første genudsendelse). Genudsendelse af enkelte afsnit afregnes pro rata. Honoraret pristalsreguleres med 2 % om året.

Genudsendelseshonoraret forfalder til betaling første gang, der sker genudsendelse af produktionen (udover hovedudsendelserne) på enten Tv-stationen (eller søsterkanalen – afhænger af genudsendelsesretten).

8. Producentens rettigheder
Producenten overlades eneretten til mod betaling helt eller i uddrag at udnytte Tv-produktionen i uændret form, på alle måder og ved hjælp af de til enhver tid til rådighed værende tekniske hjælpemidler, jf. dog §§ 7 og 11.
Producenten har endvidere en eksklusiv ret til at forsyne Tv-produktionen med tekster samt ret til at eftersynkronisere og versionere Tv-produktionen på ethvert sprog, uanset mediet Tv-produktionen distribueres på.
Producentens rettighedserhvervelse omfatter desuden eneretten til at anvende Tv-produktionen og klip fra denne til visning i forbindelse med kulturformidling, i forbindelse med promotion og markedsføring af Tv-produktionen og Producenten. Desuden har Producenten eneret til at
vise Tv-produktionen brudstykkevis i dansk og udenlandsk Tv og andre medier i forbindelse med foromtale, uge-, måneds- og årskavalkader.
Al udnyttelse af Tv-produktionen, herunder afledte udnyttelsesmuligheder, der ikke vedrører de aktuelle tv-visninger, jf. nærværende kontrakts § 7, skal der ydes særskilt betaling for jf. §§ 11 og 12.

9. Instruktørens rettigheder
Alle eventuelle ændringer i Tv-produktionens enkelte afsnit kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Instruktøren.
Indsættelse af logoer samt afbrydelser for reklamer kan alene ske i overensstemmelse med god skik med respekt for Instruktørens droit moral, jf. ophavsretslovens § 3, og kun såfremt Instruktøren har givet skriftligt samtykke til, at dette kan ske.
Instruktøren kan til eget private brug få trukket kopier (video, DVD m.v.) af Tv-produktionen til kostpris (de første 10 dog vederlagsfrit).
Ved prisoverrækkelser skal den konceptuerende Instruktør samt den evt. konkrete afsnitsinstruktør inviteres med af Producenten.

10. Regnskab
Producenten tilstiller Instruktøren årlig skriftlig opgørelse over Tv-produktionens indtægter pr. 31. december. Opgørelsen skal være revideret af en uafhængig statsautoriseret revisor.
Producenten skal føre nøje regnskab efter god skik med samtlige Tv-produktionens udgifter og indtægter.

11. Royalty
Ved salg af Tv-produktionen til danske såvel som udenlandske  Tv-stationer modtager den konceptuerende Instruktør forlods 1 % af den samlede royalty, der udgør:
• for salg til Norden: 15 %
• for salg udenfor Norden: 11 %

Royaltyen beregnes af Producentens bruttoindtægt fratrukket dokumenterede, rimelige og relevante omkostninger til dækning af distributionsfee og kopier, dog maksimalt 30 %.

For DVD- udgivelse og distribution betales nedennævnte royalty:
2,25 % for 7000 eksemplarer
3,5 % for 7001 eksemplarer og derudover.

Royalty beregnes på basis af Producentens fakturerede indsalgspris eksklusiv moms.

Såfremt salgstallet ifølge ovennævnte skala udløser en højere royaltysats, vil efterregulering automatisk finde sted fra første solgte eksemplarer. Har flere instruktører rettigheder i en produktion, fordeles royalty i forhold til den enkelte instruktørs andel af rettighederne. Andel af rettigheder fastsættes i forhold til udbetalt produktionshonorar.

Producenten yder en garantisum på 100 % af royalty for førsteoplaget under forudsætning af, at Producenten selv via distributøraftale er garantisikret. Har flere instruktører rettigheder i en produktion, fordeles garsssantisummen i forhold til den enkelte instruktørsandel af rettighederne. Andel af rettigheder fastsættes i forhold til udbetalt produktionshonorar. Garantisummen kan ikke kræves tilbagebetalt. Ved udgivelse, hvor Producenten ikke er garantisikret, ydes ingen garantisum.

Ved udnyttelsen af remakeretten modtager den Konceptuerende Instruktør 10% af nettoindtægten. Nettoindtægten defineres som bruttoindtægt fratrukket max 30 % i kommissionsfee og dokumenterede omkostninger.

Ved udnyttelsen af merchandising, modtager den Konceptuerende Instruktør 5 % i royalty af indtægterne herfra med fradrag af omkostninger til dækning af dokumenterede udgifter til produktion og markedsføring, dog maksimalt 30 %.

Har flere instruktører rettigheder i Tv-produktionen, fordeles royalty proratarisk i forhold til den enkelte instruktørs andel af rettighederne, dvs. i forhold til det antal afsnit af Tv-produktionen, som Instruktøren har instrueret.

Afregning vil blive foretaget senest 30 dage efter Producentens modtagelse af betalingerne og minimum 1 gang om året pr. den 31. december.

Ved alle andre indtægter, der kan relateres til Tv-produktionen, skal der forhandles særskilt.

12. Sekundære vederlag
Parterne bevarer deres ret til vederlæggelse efter Ophavsretsloven §§ 13, 17, 30a, 35, 39, 50 stk. 2 og tilsvarende internationale regler i nutid eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse om vederlag for de rettigheder, der nu og i fremtiden er omfattet af disse og nye danske, som internationalt kollektivt forvaltede rettigheder. Det samme gælder udbetalinger fra andre COPY-DAN foreninger eller tilsvarende forvaltnings-organisationer eller andre kollektive ordninger.

Rettigheder til at indgå aftale om tredjemandsudnyttelse og distribution er overdraget til Producenten, dog således, at Instruktøren honoreres gennem Copydan eller tilsvarende kollektive forvaltningsstrukturer, hvis der sker udnyttelse af værket fx via distribution eller i det hele taget sker anvendelse via tredjemandsplatforme indgået direkte via Producenten eller kollektivt aftalt.

Parterne har aftalt, at hver af parterne har rettigheder i behold i relation til fremførelse af produktionen for et tilstedeværende publikum på steder med adgang for offentligheden (biblioteker, restaurationer, butikker, erhvervsvirksomheder, offentlige kontorer etc.). Det er parternes intention, at parternes rettigheder skal forvaltes i samarbejde mellem rettighedshaverne og Copy-Dan.

Ophavsretslovens § 54 kan kun bringes i anvendelse såfremt Instruktøren kan dokumentere en mulighed for at udnytte produktionen på en konkret måde, som Producenten i 6 mdr. efter varsel ikke påviseligt tager skridt til at udnytte.

Vederlag for udlejning og udlån, som defineret i EF-direktiv af 19. november 1992 om leje og lån, er omfattet af indeværende aftales royaltybestemmelse. Dette influerer ikke på Instruktørens ret til et eventuelt fremtidigt biblioteksvederlag for video/DVD/on demand udlån udbetalt direkte til instruktører, jf. biblioteksafgiftsordningen.

Nærværende aftale udelukker ikke Instruktørens mulighed for at modtage vederlag, som er omfattet af aftale mellem Det Danske Filminstitut og danske Filminstruktører vedr. distribution af videokassetter og DVD samt via Filmstriben.

Præmieringsbeløb som tilfalder Tv-produktionen, skal også betragtes som præmiering til den konceptuerende Instruktør, og dermed også tilfalde denne i forening med øvrige rettighedshavere.

Alle ikke-overdragne rettigheder forbliver Instruktørens.

13. Sygdom
Bliver Instruktøren syg i kontraktperioden, skal dette straks meddeles Producenten. Instruktøren har ret til løn under sygdom.

Såfremt Instruktøren på grund af sygdom, eller er denne af anden lovlig grund ikke i stand til at fuldføre Tv-produktionen, skal Producent og Instruktør om muligt i samråd udpege en ny Instruktør til at gennemføre arbejdet. Instruktøren har krav på forholdsmæssig gage og - såfremt optagelserne til Tv-produktionen er påbegyndt - royalty for det udførte arbejde, ligesom ønsker i forbindelse med kreditering skal respekteres.

14. Barsel
Kvindelige Instruktører har ret til løn á min. 5.254kr. samt 12,5 % i feriepenge pr. uge min. 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har Instruktøren (M/K) ret til 2 ugers (pligt)orlov á min. 5.254,- kr. pr. uge samt 12,5 % i feriepenge og yderligere 21 uger med løn på min. 5.254,- kr. pr. uge samt 12,5 % i feriepenge, hvorefter Instruktøren kan gå på barselsdagpenge i den resterende barselsorlovsperiode.

15. Transport, rejser m.v.
Instruktøren betaler selv transport til og fra produktionsadresse i egen by.
Producenten betaler al anden transport og alle rejser efter statens takster.
Producenten betaler ligeledes ophold og fortæring under rejser efter regning.
Instruktøren må ikke disponere uden efter aftale med produktionsledelsen.

Særlige aftaler:
[For eksempel ved særlige forhold i forbindelse med optagelser i udlandet]

16. Ophævelse eller udsættelse af kontrakt
Såfremt Produktionsbudgettet er finansieret og Producenten har igangsat Tv-produktionen, men må udsætte den af grunde der ikke kan lægges Instruktøren til last, således at Instruktøren derved ikke kan deltage, modtager Instruktøren det aftalte kontraktbeløb.

Såfremt Producenten i samme situation vælger at opgive Tv-produktionen, modtager Instruktøren tillige det aftalte kontraktbeløb.

17. Misligholdelse og konkurs
Hvis en af parterne, forsætligt eller ved grov uagtsomhed, tilsidesætter sine pligter ifølge nærværende aftale og derved gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, er den anden part berettiget til - efter påtale - at hæve aftalen ved anbefalet skrivelse med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Parterne er enige om, at manglende betaling af gage samt skyldig royalty er væsentlig misligholdelse.

Undlader Producenten at afregne forfaldne ydelser i mere end 10 dage efter modtagelse af påkrav ved anbefalet brev fra Instruktøren, bortfalder alle Producentens rettigheder for fremtiden ved en derpå rettet anbefalet erklæring fra Instruktøren til Producenten. Producenten er dog berettiget til når som helst at generhverve rettighederne ved betaling af de skyldige ydelser med tillæg af morarenter fra forfaldsdagen.

I tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning bortfalder alle Producentens rettigheder 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse eller betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der er stillet fuld og betryggende garanti for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen eller anmeldelsen, vil blive betalt ved forfaldstid.

18. Overdragelse og påtale
De i denne aftale omhandlede rettigheder overlades Producenten betinget af dennes rigtige og rettidige betaling af de under pkt. 3 og 10 omhandlede ydelser.

Derudover har Producenten ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende aftale eller dele heraf - og med frigørende virkning de dermed forbundne forpligtelser - til tredjemand under forudsætning af, at tredjemand skriftligt overfor Instruktøren bekræfter, at han vil respektere Instruktørens rettigheder i henhold til nærværende aftale. For disse overdragelser gælder det, at Producenten ved anbefalet brev skal give Instruktøren meddelelse om overdragelsen med angivelse af en i Danmark domicileret repræsentant for tredjemand, til hvem meddelelser og påkrav fremtidigt kan ske med bindende virkning for tredjemand. Indtil da kan Instruktøren med bindende virkning for Producenten give meddelelser og påkrav til Producenten.

Tredjemands krænkelser af Instruktørens/Tv-produktionens rettigheder skal påtales af Producenten. Parterne er forpligtet til at oplyse hinanden om sådanne krænkelser, som de måtte være kommet undervejr med.

19. Værneting
Ethvert spørgsmål om forståelsen af denne instruktøraftale, dens opfyldelse eller ophør, skal - såfremt mindelig ordning ikke opnås om nødvendigt ved hjælp af mægling - afgøres ved
       almindelig dansk domstol.
       voldgift i overensstemmelse med gældende regler.

Nærværende aftale er udfærdiget i tre eksemplarer, hvoraf hver af parterne beholder ét og Danske Filminstruktører af Producenten tilstilles ét.

 

Sted, den X