Hop til undermenu

PERSONDATAPOLITIK

Oplysninger om Danske Filminstruktørers behandling af dine personoplysninger mv. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Danske Filminstruktører er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Danske Filminstruktører
Autorhuset
Nørre Voldgade 12, 2. th. 1358 Kbh. K
CVR-nr.: 8442 3718
Telefon: 3333 0888
Mail: mail@filmdir.dk 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at sikre og forbedre medlemmernes interesser og i øvrigt opfylde Danske Filminstruktørers formål, jf. vedtægternes § 2.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Danske Filminstruktørers vedtægter.
 • Ophavsretslovens aftalelicensbestemmelser.
 • Lov om kollektiv forvaltning § 1, stk. 6 og 7 og § 24.
 • Vedtægterne for Copydan Arkiv, Copydan AVU Medier, Copydan KulturPlus og Copydan Verdens TV.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, CPR-nr., telefonnummer, log-in oplysninger til Mit Filmdir, mailadresse og kontooplysninger. Formålet med behandling af denne type oplysninger er at yde medlemsservice og udbetale rettighedsmidler. 
 • Følsomme personoplysninger (race/etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering). Denne type personoplysninger behandler vi udelukkende, hvis de oplyses os af dig selv, eller er offentligt tilgængelige, og i øvrigt er relevant i forhold til den pågældende behandling, fx kontraktforhandling.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er relevant:

Almindelige oplysninger:

 • Databehandlere, fx hjemmesideudbyder, databaseudvikler m.fl.
 • Intern behandling i sekretariatet og i særlige tilfælde involvering af bestyrelsen. 
 • Forbundets eksterne advokat, men kun hvis du har samtykket til behandlingen. 
 • Navn og evt. kontaktoplysninger med Copydans medlemsorganisationer for at sikre korrekt rettighedsudbetaling. 
 • Create Denmark.
 • TV 2 vedr. TV 2 Play-aftalen. 
 • Danmarks Radio.
 • Parterne i jeres kontraktforhandlinger, fx producent, tv-station, streamingtjeneste.
 • Det Danske Filminstitut, primært i forhold til kreditering. 
 • Copydans søsterorganisationer i udlandet for at sikre korrekt rettighedsudbetaling.

Følsomme oplysninger:

 • Intern behandling i sekretariatet og i særlige tilfælde involvering af bestyrelsen.
 • Forbundets eksterne advokat, men kun hvis du har samtykket til behandlingen. 
 • Fagforeningsoplysninger udveksles med Copydans medlemsorganisationer for at sikre korrekt rettighedsudbetaling. 
 • Fagforeningsoplysninger udveksles med Copydans søsterorganisationer i udlandet for at sikre korrekt rettighedsudbetaling. 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Det kan forekomme, hvis vores databehandlere benytter underleverandører i tredjelande, men vil i så fald være reguleret i en databehandleraftale, som sikrer tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager personoplysningerne:

 • Fra dig selv (fx i forbindelse med din indmeldelse, ansøgning om legatmidler og som led i forhandlingen af dine kontrakter).
 • Fra andre, fx som led i forhandlingen af dine kontrakter, en konflikt eller lignende. 
 • Offentligt tilgængelige oplysninger. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vores behandling, herunder opbevaring, af dine personoplysninger, sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine personoplysninger efter ét af følgende kriterier:

 • Samtykke, som du har afgivet fx til brug af navn, billede og kontaktoplysninger på hjemmesiden www.filmdir.dk. Du kan altid trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os på mail@filmdir.dk 
 • Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig i kraft af dit medlemskab, fx forhandling af aftaler på dine vegne og opkrævning af kontingent, jf. Danske Filminstruktørers vedtægter. 
 • Nogle personoplysninger er vi retligt forpligtede til at behandle og opbevare, hvilket fx gør sig gældende i forbindelse med udbetaling af rettighedsmidler, hvor vi som udgangspunkt gemmer rettighedsdokumentationen indtil rettighederne til værket er udløbet, jf. ophavsretslovens bestemmelser herom.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, vil altid afhænge af formålet. Fx opbevarer vi, som anført ovenfor, rettighedsdokumentation indtil ophavsrettighederne til værket er udløbet. 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage i de situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. ovenfor under pkt. 7. Dette kan du gøre ved at kontakte os på mail@filmdir.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på mail@filmdir.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. dataforordningens art. 16. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. dataforordningens art. 17. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, jf. dataforordningens art. 18. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Seneste opdateret 24.05.18