Hop til undermenu
Jura & rådgivning

Modelkontrakt for dokumentarfilm

Mellem X
(herefter kaldet Producenten)
og X
(herefter kaldet Instruktøren)
er d.d. - under forudsætning af at Produktionsbudgettet er finansieret - indgået følgende:

I N S T R U K T Ø R A F T A L E

1. Filmen
Producenten engagerer Instruktøren til at instruere en dokumentarfilm med følgende arbejdstitel:
(herefter kaldet Filmen)

efter original idé af: X
og med manuskript af: X
Filmens varighed er foreløbig fastsat til: X minutter.
Filmens format: X

2. Periode
Instruktørens arbejde omfatter research /forarbejde /optagelse / efterarbejde / lancering, der
er aftalt til i alt X uger á 37 timer i perioden

Arbejdet er tilrettelagt således:

Research fra den X til den X i alt uger
Forarbejde fra den X til den X i alt  uger 
Optagelse fra den X til den X i alt  uger
Efterarbejde fra den X til den X i alt  uger

Slutdato:
Instruktøren arbejder på Filmen - indenfor den aftalte tids- og gageramme - til færdigmixet og godkendt A-kopi foreligger. Prolongering kan finde sted på de i denne aftale nævnte vilkår og efter den aftalte ugesats i indtil X uger efter den aftalte slutdato.
Instruktøren må ikke indenfor den aftalte tidsramme påtage sig andet arbejde, der ikke respekterer denne films arbejdsforpligtelse som første prioritet, uden Producentens godkendelse.

3. Gage
For arbejdets udførelse udbetales X (minimum kr. 12.000) pr. 37 timers arbejdsuge.

Samlet gage: X kr.

Der ydes feriegodtgørelse af den udbetalte gage efter den til enhver tid gældende lov om ferie.

Der ydes endvidere pensionsbidrag på minimum 7,6 % af den udbetalte gage.
Aftalt pensionsbidrag X %.

Udover vederlaget oppebærer Instruktøren en investeringsandel i Filmen
Ja        Nej       

Når Filmens endelige finansieringsplan foreligger, vil investeringsandelen blive fastlagt procentuelt i forhold til Filmens økonomiske bidrag kategoriseret som investeringsbidrag. Andelen udbetales pro rata og pari passu andre investeringsbidrag uden tidsbegrænsning af den del af
Filmens indtægter, der skal fordeles mellem Filmens private investorer.

Gagen udbetales således:

Månedsvist bagud [forslag]

4. Særlige bestemmelser:
Udover vederlaget oppebærer Instruktøren en bonus svarende til X % af uforbrugt contingency / overhead. Filmens contingency / overhead er fastsat til X kr.

Instruktøren har ret til at vise Filmen for mindre, afgrænsede fora, såfremt Instruktøren har indhentet samtykke hertil fra de øvrige rettighedshavere. Producenten er i videst muligt omfang behjælpelig hermed.

5. Stillingsbeskrivelse
Instruktøren frembringer Filmen, hvilket inkluderer følgende funktioner:

1. Research, valg af medvirkende og cheffunktioner på det tekniske hold samt godkendelse af produktionsplan og lanceringsplan i samarbejde med Producenten.
2. Instruktion.
3. Planlægning og godkendelse af klipning og lydside, udvælgelse og godkendelse af musik, færdigmix, laboratoriekontakt samt godkendelse af 1. kopi af Filmen samt digital master i samarbejde med Producenten.

Derudover skal Instruktøren:
Medvirke ved lanceringen, hvilket omfatter godkendelse af lanceringskoncept, godkendelse af endelig titel, stills, plakat samt trailer. Instruktøren skal stå til rådighed i forbindelse med presseforevisninger, interviews m.v., medmindre andre engagementer, planlagt ferie og lignende forhindrer dette. Instruktørens indsats aflønnes med et rimeligt vederlag.

6. Ansvar og forpligtelser
Instruktøren har det overordnede kunstneriske ansvar for Filmen.

Producenten har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for Filmen.

Producent og Instruktør skal løbende rådføre sig med hinanden om alle væsentlige forhold vedrørende Filmen, herunder holdbesætning, format, længde, farve, budgetter, produktionsplan, locations, laboratorium, Filmens titel, planlægning af efterarbejde, mix, planlægning af lancering m.v.

Instruktøren skal efter bedste evne – og i overensstemmelse med Producentens anvisninger – gennemføre sine arbejdsopgaver på en sådan måde, at der opnås den mest hensigtsmæssige udnyttelse af produktionstid, personale og materiel.

I tilfælde af tids- eller økonomiske overskridelser skal Instruktør og Producent i samarbejde foretage de nødvendige ændringer og indskrænkninger og sammen beslutte, hvor besparelser evt. kan placeres.

Producenten må ikke destruere basismateriale til Filmen, herunder fraklip, uden at dette først har været tilbudt Instruktøren vederlagsfrit.

Producenten er forpligtet til på tydelig vis at kreditere Instruktøren på Filmens for- og eftertekster samt i reklame- og andet materiale, der udgives i forbindelse med Filmen, herunder, men ikke begrænset til, plakater, hjemmesider, trailers, billboards og DVD-covers mv.

Producenten er forpligtet til at indgå distributionsaftaler for Filmen, som sikrer Filmen den videst mulige distribution, herunder distribution i biograf, video, DVD og tv mv.

Hvis Producenten ikke vil udgive Filmen på DVD, skal Instruktøren tilbydes denne rettighed, og Producenten skal oppebære en rimelig royalty for udnyttelsen efter samme principper som denne aftales § 10.

7. Producentens rettigheder
Instruktøren overdrager til Producenten eneret til at råde over den færdige Film i sin endelige form ved at fremstille eksemplarer heraf og ved at gøre Filmen tilgængelig for almenheden gennem salg, udlejning, eller udlån af Filmen i et hvilket som helst format og på et hvilket som helst medie, herunder interaktive- og digitale medier, spredning af Filmen til offentligheden på anden måde uanset spredningsmetode samt offentlig fremførelse af Filmen, herunder gennem biografvisninger, institutionsvisninger eller udsendelse på TV, på internettet samt andre visninger af Filmen for offentligheden uanset eksisterende eller fremtidige tekniske hjælpemidler, og uanset om Filmen er optaget gennem analog- eller digital teknik.

Producentens erhvervede rettigheder i § 7 vedrører Producentens primære udnyttelse af Filmen og ekskluderer således ikke Instruktørens ret til at modtage vederlag i henhold til § 11 og andre lignende kollektive aftaler, der måtte omfatte brugen af Filmen, jf. bl.a. denne aftales § 11.
Producenten har ret til at fremstille Filmen i co-produktion med et eller flere andre produktionsselskaber, koncernrelaterede eller eksterne, samt at overlade de ved nærværende aftale erhvervede rettigheder helt eller delvis til tredjemand, under forudsætning af, at tredjemand skriftligt bekræfter at ville respektere nærværende aftale. Sådanne overdragelser udløser ikke royalty.

8. Instruktørens rettigheder
Alle eventuelle ændringer i Filmen, herunder distribution i opdelt form, kan ske efter forudgående skriftlig aftale med Instruktøren.

Indsættelse af logoer samt afbrydelser for reklamer kan alene ske i overensstemmelse med god skik med respekt for Instruktørens droit moral, jf. ophavsretslovens § 3, og kun såfremt Instruktøren på kontraktkonciperingstidspunktet har givet samtykke hertil.

Der kan ikke til andre formål eller i anden sammenhæng anvendes idéer, dele af tekster eller klip, herunder fraklip fra Filmen, uden forudgående aftale med Instruktøren.

Instruktøren kan til eget private brug få trukket kopier (film, video, DVD m.v.) af Filmen til kostpris (de første ti dog vederlagsfrit).

Instruktøren har ret til på sin egen hjemmeside eller andre relevante sites, at udbrede og vise trailers og andet lanceringsmateriale fra Filmen, som Producenten har godkendt.

Producenten inviterer Instruktøren til A-filmsfestivaler, hvis Filmen er i konkurrence.

9. Regnskab
Instruktøren er bekendt med produktionsbudgettet på kr. X samt finansieringsplan, begge vedhæftet denne aftale.

Producenten skal føre nøje regnskab efter god skik med samtlige Filmens udgifter og indtægter.

Instruktøren skal tilstilles cost-rapporter løbende under hele produktionsforløbet.

Producenten tilstiller Instruktøren følgende regnskabsmateriale:
(a) Produktions- og lanceringsregnskab, revideret af statsautoriseret revisor senest 6 måneder efter Filmens premiere.
(b) Halvårlig skriftlig opgørelse over Filmens indtægter, de første 12 måneder efter Filmens premiere, kontrolleret af statsautoriseret revisor.
(c) herefter pr. den 31. december årlige, detaljerede opgørelser kontrolleret af statsautoriseret revisor, jfr. Det Danske Filminstituts vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm af den 1. oktober 2012, så længe der er indtægter på Filmen.

Der henvises i øvrigt til reglerne herom i ophavsretsloven § 57.

10. Royalty.
For rettighedsudnyttelsen jf. punkt 7, oppebærer Instruktøren en royalty på X % (minimum 30 %) af Filmens indtægter fra og med det tidspunkt, hvor den private investering i Filmen er tjent hjem.

Når den private investering med tillæg af 100 % er tjent hjem, hæves royaltysatsen til X % (minimum 40 %).

Filmens private investering forstås som Producentens, uafhængige co-producenters og andre uafhængige private investorers investering i Filmen foretaget med henblik på forrentning. Evt. minimumsgarantier, presales, bidrag fra fonde eller filminstitutter kan ikke indgå i den private investering. Investering fra TV er dermed ikke en del af den private investering. Størrelsen af den private investering opgøres på grundlag af det godkendte produktionsregnskab.

Udover den private investering kan der fradrages dokumenterede, rimelige og relevante kopi- og lanceringsomkostninger, der dog maksimalt må udgøre 30 %. Det ifølge parterne godkendte lanceringsbudget er opgjort til kr. X. Begge poster modregnes evt. tilskud fra Det Danske Filminstitut. Herudover kan fradrages faktiske tilbagebetalinger til fonde, der ikke respekterer royalty, såsom Eurimage.

Filmens indtægter opgøres på følgende måde:

Indtægter fra dansk biografdistribution beregnes som de fakturerede filmlejeindtægter fratrukket dokumenterede, rimelige og relevante omkostninger til distributionsvederlag samt Producentens andel af de af Det Danske Filminstituts godkendte omkostninger til kopier og lancering, dog max 30 %.

Indtægter fra udlejning og salg af DVD og videokassetter i Danmark beregnes som de fakturerede leje- og salgsindtægter fratrukket dokumenterede, rimelige og relevante omkostninger til lancering, distributionsvederlag og direkte omkostninger, dog max 30 %.

Indtægter fra tv-visning i Danmark og udlandet, udenlandsk biografdistribution samt distribution i alle andre medier i ind- og udland end de nævnte beregnes som salgsprisen fratrukket dokumenterede omkostninger til salg og distribution, dog max 30 %.

Indtægter fra Video on Demand (VOD) beregnes som de fakturerede indtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til lancering, distributionsvederlag og direkte omkostninger, dog max 30 %.

CAB-midler indgår ikke i Filmens indtægter.

Besparelser på produktionsregnskaber overføres til indtægter på Filmen.

Royalty udbetales 1 gange årligt pr. den 31. december på grundlag af Filmens indtægter i det forudgående kalenderår.

Der kan indgås særlig aftale om deling af salgsprovenu, når Instruktøren sælger
eller formidler salget af Filmen.

Ved alle andre indtægter, der kan relateres til Filmen, end de udnyttelser specifikt nævnt i nærværende kontrakt skal der forhandles særskilt.

Genudsendelsesbetaling:
Såfremt Filmen er en co-produktion eller entrepriseproduktion for Tv, og Tv dermed er det primære vindue, betaler Tv-stationen genudsendelseshonorar i henhold til branchesædvane. Tv defineres som det primære vindue, når produktionen først og fremmest skal vises på Tv, samt at Tv har fungeret som bestiller af værket og dermed investeret heri med henblik på visninger.

11. Sekundære vederlag

Instruktøren og Producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. 

Instruktøren og Producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har Instruktøren og Producenten desuagtet øvrige aftalevilkår hver bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Parterne er enige om, at vederlagsrettighederne som afgrænset ovenfor omfatter tilsvarende kollektive ordninger etableret af udenlandske forvaltningsorganisationer, og at den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse i relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler der omfattes af § 50, stk. 2 i Ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand. 

Instruktøren kan ikke uden producentens samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse. Udbetalinger til producenten for brug omfattet af denne bestemmelse udløser ikke royalties til Instruktøren.

Vederlag for udlejning og udlån, som defineret i EF-direktiv af 19. november 1992 om leje og lån, er omfattet af indeværende aftales royaltybestemmelse. Dette influerer ikke på Instruktørens ret til et eventuelt fremtidigt biblioteksvederlag for video/DVD/on demand udlån udbetalt direkte til instruktører, jf. biblioteksafgiftsordningen.

Nærværende aftale udelukker ikke Instruktørens mulighed for at modtage vederlag, som er omfattet af aftale mellem Det Danske Filminstitut og danske Filminstruktører vedr. distribution af videokassetter og DVD samt via Filmstriben.

Præmieringsbeløb som tilfalder Filmen, skal betragtes som præmiering til Instruktøren, og dermed tilfalde denne, medmindre prisen eksplicit tildeles en anden funktion på Filmen.

Alle ikke-overdragne rettigheder forbliver den Instruktørens.

12. Sygdom m.v.
Opsiges Instruktøren på grund af sygdom,  eller er denne af anden lovlig grund ikke i stand til at fuldføre Filmen, skal Producent og Instruktør om muligt i samråd udpege en ny Instruktør til at gennemføre arbejdet.

Instruktøren har krav på forholdsmæssig gage og - såfremt optagelserne til Filmen er påbegyndt - royalty for det udførte arbejde, ligesom ønsker i forbindelse med kreditering skal respekteres.

13.Barsel.
Kvindelige instruktører har ret til løn á min. 5.254kr. samt 12,5 % i feriepenge pr. uge min. 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har Instruktøren (M/K) ret til 2 ugers (pligt)orlov á min. 5.254,- kr. pr. uge samt 12,5 % i feriepnege og yderligere 21 uger med løn på min. 5.254,- kr. pr. uge samt 12,5 % i feriepenge, hvorefter Instruktøren kan gå på barselsdagpenge i den resterende barselsorlovsperiode.

14. Transport, rejser m.v.
Instruktøren betaler selv transport til og fra produktionsadresse i egen by.
Producenten betaler al anden transport og alle rejser efter statens takster.
Producenten betaler ligeledes ophold og fortæring under rejser efter regning.
Instruktøren må ikke disponere uden efter aftale med produktionsledelsen.

Særlige aftaler                                                                                                                      
[For eksempel ved særlige forhold i forbindelse med optagelser i udlandet]

15. Ophævelse eller udsættelse af kontrakt
Såfremt Produktionsbudgettet er finansieret og Producenten har igangsat Filmen, men må udsætte den af grunde der ikke kan lægges Instruktøren til last, modtager Instruktøren gage for eventuelt udført arbejde samt kr. X per uge i udsættelsesperioden, som stipuleres til X uger.

Såfremt Producenten i samme situation vælger at opgive Filmen, modtager Instruktøren det aftalte kontraktbeløb.

Instruktøren har option på at forsøge Filmen realiseret i andet regi og skal søge Producentens investering ifølge dennes reviderede regnskab respekteret og i videst mulige omfang refunderet.

16. Misligholdelse og konkurs
Hvis en af parterne, forsætligt eller ved grov uagtsomhed, tilsidesætter sine pligter ifølge nærværende aftale og derved gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, er den anden part berettiget til - efter påtale - at hæve aftalen ved anbefalet skrivelse med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Parterne er enige om, at manglende betaling af honorar samt skyldig royalty er væsentlig misligholdelse.

Undlader Producenten at afregne forfaldne ydelser i mere end 10 dage efter modtagelse af påkrav ved anbefalet brev fra Instruktøren, bortfalder alle Producentens rettigheder for fremtiden ved en derpå rettet anbefalet erklæring fra Instruktøren til Producenten. Producenten er dog berettiget til når som helst at generhverve rettighederne ved betaling af de skyldige ydelser med tillæg af morarenter fra forfaldsdagen.

I tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning bortfalder alle Producentens rettigheder 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse eller betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der er stillet fuld og betryggende garanti for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen eller anmeldelsen, vil blive betalt ved forfaldstid.

17. Overdragelse og påtale
De i denne aftale omhandlede rettigheder overlades Producenten betinget af dennes rigtige og rettidige betaling af de under pkt. 3 og 10 omhandlede ydelser.

Derudover har Producenten ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende aftale eller dele heraf - og med frigørende virkning de dermed forbundne forpligtelser - til tredjemand under forudsætning af, at tredjemand skriftligt overfor Instruktøren bekræfter, at han vil respektere Instruktørens rettigheder i henhold til nærværende aftale. For disse overdragelser gælder det, at Producenten ved anbefalet brev skal give Instruktøren meddelelse om overdragelsen med angivelse af en i Danmark domicileret repræsentant for
tredjemand, til hvem meddelelser og påkrav fremtidigt kan ske med bindende virkning for tredjemand. Indtil da kan Instruktøren med bindende virkning for Producenten give meddelelser og påkrav til Producenten.

Tredjemands krænkelser af Instruktørens/Filmens rettigheder skal påtales af Producenten og eventuel sag føres af denne. Parterne er forpligtet til at oplyse hinanden om sådanne krænkelser, som de måtte være kommet undervejr med.

18. Værneting
Ethvert spørgsmål om forståelsen af denne instruktøraftale, dens opfyldelse eller ophør, skal - såfremt mindelig ordning ikke opnås om nødvendigt ved hjælp af mægling - afgøres ved

      almindelig dansk domstol.
      voldgift i overensstemmelse med gældende regler.

Nærværende aftale er udfærdiget i tre eksemplarer, hvoraf hver af parterne beholder eet og Danske Filminstruktører tilstilles ét.

Sted, den X